Privacy

 1. Mục đích

Công ty Cổ Phần Thảm Len Hàng Kênh ( gọi tắt là Công ty Hàng Kênh) cam kết bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Người lao động, Khách hàng, Đối tác Kinh doanh và các cá nhân khác có thể nhận dạng. Do đó, Công ty Hàng Kênh đã thực hiện chương trình quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu toàn cầu nhằm thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, bảo vệ, truy cập, truyền hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân. Là nền tảng của chương trình quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu đó, Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này mô tả cách Công ty Hàng Kênh xử lý Dữ liệu Cá nhân ở mọi nơi trên thế giới.

 1. Phạm vi

Tất cả nhân viên, nhà thầu, tư vấn viên, người lao động tạm thời và những người lao động khác tại Công ty Hàng Kênh cũng như các công ty con của Công ty Hàng Kênh phải tuân thủ chính sách này, bao gồm tất cả nhân viên của các bên thứ ba có thể có quyền truy cập vào bất kỳ tài nguyên thích dụng nào, kể cả các dịch vụ dựa trên đám mây, được lưu trữ nội bộ hoặc bên ngoài Công ty Hàng Kênh.

Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này áp dụng cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Công ty Hàng Kênh trên toàn cầu, cho dù bằng các phương tiện điện tử hay thủ công (có nghĩa là ở dạng bản cứng, giấy tờ hoặc dạng tương tự). Tất cả các bộ phận và Người lao động của Công ty Hàng Kênh phải tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này.

Cụ thể là, đối với vấn đề Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp và Dữ liệu Cá Nhân liên quan đến Nhân sự, Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này sẽ được bổ sung bằng Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Nhân sự Toàn cầu và Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh Nghiệp của Công ty Hàng Kênh.

Những tài liệu chính sách nội bộ này mô tả chi tiết hơn về cách Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này áp dụng tương ứng cho Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Nhân sự và Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn Người lao động của Công ty Hàng Kênh cách xử lý Dữ liệu Cá nhân phù hợp.

Chính sách này áp dụng cho mọi Dữ liệu Cá nhân được tạo, thu thập, xử lý, sử dụng, chia sẻ hoặc tiêu hủy cho hoặc bởi Công ty Hàng Kênh.

 1. Tuyên bố Chính sách

3.1 Bảo vệ Thích hợp cho việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Cùng với Chính sách Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến Nhân sự Toàn cầu và Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp, Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này cũng nhằm mục đích cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân được giao phó cho Công ty Hàng Kênh và được truyền từ các quốc gia yêu cầu các biện pháp bảo vệ này. Chính sách này cho phép Công ty Hàng Kênh truyền Dữ liệu Cá nhân tới mọi nơi cần thiết trên toàn cầu để bắt đầu cũng như hỗ trợ các quy trình kinh doanh nội bộ hoặc cung cấp những dịch vụ và chức năng của sản phẩm.

Để thực hiện điều này, từng Chính sách Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến Nhân sự Toàn cầu, Chính sách Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến Nhân sự của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân liên quan đến Doanh Nghiệp mô tả một số nghĩa vụ bổ sung và quyền hợp pháp nhất định trong trường hợp Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành của Châu Âu, các yêu cầu hoặc luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu của Hoa Kỳ, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các quốc gia khu vực khác không thống nhất.

3.2 Tuân thủ Luật Hiện hành

Công ty Hàng Kênh phải tuân thủ luật và yêu cầu bảo vệ dữ liệu hiện hành tại địa phương trên toàn thế giới.

Nếu các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu tiêu chuẩn về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân cao hơn so với tiêu chuẩn được đặt ra trong Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này thì phải ưu tiên những yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đặt ra tiêu chuẩn về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân thấp hơn so với tiêu chuẩn được đặt ra trong Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu thì phải ưu tiên những yêu cầu của Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này.

Trường hợp Người lao động của Công ty Hàng Kênh có lý do để cho rằng luật hiện hành cản trở Công ty Hàng Kênh thực hiện nghĩa vụ theo Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này thì họ phải thông báo kịp thời cho Văn phòng phụ trách Quyền riêng tư Toàn cầu – bộ phận Pháp lý của Công ty Hàng Kênh – info@thamlenhangkenh.com. Nếu có xung đột giữa luật hiện hành và Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này, thì Giám đốc phụ trách Quyền riêng tư và bộ phận Pháp lý của Công ty Hàng Kênh sẽ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về hành động cần thực hiện để giải quyết xung đột này cũng như phải tham vấn cơ quan điều hành có liên quan nếu có nghi ngờ.

3.3 Nguyên tắc về Quyền riêng tư

Những mục dưới đây nêu các nguyên tắc cấp cao làm cơ sở cho các phương pháp thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, bảo mật, truy cập, truyền hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân.

 • Công bằng

Công ty Hàng Kênh phải xử lý Dữ liệu Cá nhân hợp pháp, công bằng và theo cách minh bạch.

 • Giới hạn Mục đích

Công ty Hàng Kênh chỉ được thu thập Dữ liệu Cá nhân cho (các) mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp. Mọi quy trình xử lý tiếp theo phải tuân theo (các) mục đích này, trừ khi Công ty Hàng Kênh có được sự chấp thuận của cá nhân hoặc việc xử lý đó được pháp luật cho phép.

 • Tính tương xứng

Công ty Hàng Kênh chỉ được xử lý Dữ liệu Cá nhân thích hợp, liên quan và không vượt quá (các) mục đích xử lý dữ liệu đó.

 • Tính toàn vẹn của Dữ liệu

Công ty Hàng Kênh phải đảm bảo Dữ liệu Cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật ở mức độ cần thiết để phục vụ (các) mục đích xử lý dữ liệu.

 • Lưu trữ Dữ liệu

Công ty Hàng Kênh phải duy trì Dữ liệu Cá nhân ở dạng có thể nhận dạng cá nhân khi không còn cần để thực hiện (các) mục đích khi thu thập Dữ liệu Cá nhân hoặc (các) mục đích được phép khác.

 • Bảo mật Dữ liệu

Công ty Hàng Kênh phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật, có tổ chức hợp lý và phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi việc phá hoại không chủ ý hoặc trái phép hay sự thay đổi, mất mát ngẫu nhiên, tiết lộ, sử dụng hoặc truy cập trái phép. Công ty Hàng Kênh phải hướng dẫn và yêu cầu bằng hợp đồng với các bên thứ ba về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân trên danh nghĩa của Công ty Hàng Kênh, nếu có, nhằm: (a) chỉ xử lý dữ liệu cho những mục đích đồng nhất với (các) mục đích xử lý của Công ty Hàng Kênh; và (b) thực hiện các biện pháp kỹ thuật, có tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

 • Quyền Cá nhân

Công ty Hàng Kênh phải xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách thức tôn trọng quyền cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 • Trách nhiệm giải trình

Công ty Hàng Kênh phải thực hiện các biện pháp kiểm soát, quy trình và chính sách thích hợp cũng như các biện pháp cần thiết khác để chứng minh việc xử lý Dữ liệu Cá nhân tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này cũng như các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

3.4 Nội dung cập nhật cho Chính sách này

Công ty Hàng Kênh có thể xem xét và sửa đổi các quy trình, chính sách và phương pháp bảo vệ dữ liệu bao gồm cả Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này bất cứ lúc nào. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào, Công ty Hàng Kênh phải:

 • Thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho tất cả các bộ phận, Người lao động, Đối tác Kinh doanh của Công ty Hàng Kênh và các chủ thể dữ liệu khác bị ảnh hưởng từ việc sửa đổi này; và
 • Đăng thông báo thích hợp về các thay đổi trên những trang web liên quan – cả nội bộ và bên ngoài, nếu thích hợp.
 1. Tuân thủ Chính sách

Công ty Hàng Kênh cam kết đảm bảo rằng tất cả Người lao động của Công ty Hàng Kênh tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này. Người lao động của Công ty Hàng Kênh phải tuân thủ Chính sách Toàn cầu này. Yêu cầu về việc tuân thủ chính sách được quy định như sau:

4.1 Ngày Có hiệu lực Tuân thủ

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

4.2 Đánh giá Tuân thủ

Việc tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Toàn cầu này được xác minh bằng nhiều phương tiện, bao gồm báo cáo từ các công cụ kinh doanh sẵn có, kiểm tra nội bộ và bên ngoài, tự đánh giá và/hoặc phản hồi với (các) chủ sở hữu chính sách. Công ty Hàng Kênh sẽ liên tục giám sát việc tuân thủ Chính sách này. Công ty Hàng Kênh sẽ xác minh định kỳ để đảm bảo Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này luôn tuân theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và được tuân thủ.

4.3 Ngoại lệ về Tuân thủ

Mọi trường hợp ngoại lệ về tuân thủ đối với Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này phải được Giám đốc phụ trách Quyền riêng tư và bộ phận Pháp lý của Công ty Hàng Kênh phê duyệt bằng văn bản.

Mọi bản ghi về trường hợp ngoại lệ phải được lưu trữ theo Quy trình Quản lý Bản ghi của Công ty Hàng Kênh chứ không phải trên máy tính xách tay của cá nhân.

4.4 Không tuân thủ

Việc tuân thủ các chính sách của Công ty Hàng Kênh là bắt buộc. Không tuân thủ hoặc không thực hiện theo Chính sách này, bao gồm nỗ lực né tránh quy trình/chính sách đã nêu bằng cách bỏ qua hoặc cố ý thao túng quy trình, hệ thống hoặc dữ liệu, có thể dẫn đến các hành động kỷ luật, bao gồm đuổi việc, nếu luật địa phương cho phép.

Ở một vài quốc gia, việc vi phạm các quy định được đưa ra để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân có thể dẫn đến hình phạt, xử phạt hành chính, yêu cầu bồi thường hoặc biện pháp khẩn cấp tạm thời và/hoặc truy tố dân sự hay hình sự và bồi thường.